Advance Search              Latest Recources

Showing search results (1–2 of 2):

 1. KaPPA-View
  Resource Category : Databases -> Metabolic and Signaling Pathways -> Metabolic pathways

  Brief Description : Kazusa Plant Pathway Viewer

  Institute/s :
  Kazusa DNA Research Institute, Japan
  Address of Institute/s :
  Kazusa DNA Research Institute. Japan
  Country : Japan

  Associated Institutes :

  • Kazusa DNA Research Institute
  • 2-6-7 Kazusa-kamatari, Kisarazu, Chiba 292-0818
  • Bioinformatics Laboratory, Department of Life Sciences, School of Agriculture, Meiji University, 1-1-1, Higashi-Mita, Tama-ku, Kawasaki, Kanagawa 214-8571, Japan
  • Department of Plant Sciences, Weizmann Institute of Science, POB 26, Rehovot 76100, Israel
  • Bioinformatics Center, Institute for Chemical Research, Kyoto University, Uji, Kyoto 611-0011
  • Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Chiba University, 1-33 Yayoi-cho, Inage-ku, Chiba, Chiba 263-8522
  • RIKEN Plant Science Center, 1-7-22 Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama, Kanagawa 230-0045, Japan

  Associated Country : Israel; Japan


  Authors/Contributors : Nozomu Sakurai; Takeshi Ara; Yoshiyuki Ogata; Ryosuke Sano; Takashi Ohno; Kenjiro Sugiyama; Atsushi Hiruta; Kiyoshi Yamazaki; Kentaro Yano2, Koh Aoki1, Asaph Aharoni; Kazuki Hamada; Koji Yokoyama; Shingo Kawamura; Hirofumi Otsuka; Toshiaki Tokimatsu; Minoru Kanehisa; Hideyuki Suzuki; Kazuki Saito; Daisuke Shibata
  Contact Email : sakurai@kazusa.or.jp
  Year : 2010
  Language : English


 2. KaPPA-View
  Resource Category : Databases -> Metabolic and Signaling Pathways -> Metabolic pathways

  Brief Description : Kazusa Plant Pathway Viewer

  Institute/s :
  Kazusa DNA Research Institute, 2-6-7 Kazusa-kamatari, Kisarazu, Chiba 292-0818,
  Address of Institute/s :
  Kazusa DNA Research Institute, 2-6-7 Kazusa-kamatari, Kisarazu, Chiba 292-0818,
  Country : Japan

  Associated Institutes :

  • Kazusa DNA Research Institute, 2-6-7 Kazusa-kamatari, Kisarazu, Chiba 292-0818
  • Bioinformatics Laboratory, Department of Life Sciences, School of Agriculture, Meiji University, 1-1-1, Higashi-Mita, Tama-ku, Kawasaki, Kanagawa 214-8571, Japan
  • Department of Plant Sciences, Weizmann Institute of Science, POB 26, Rehovot 76100, Israel
  • Bioinformatics Center, Institute for Chemical Research, Kyoto University, Uji, Kyoto 611-0011
  • Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Chiba University, 1-33 Yayoi-cho, Inage-ku, Chiba, Chiba 263-8522
  • RIKEN Plant Science Center, 1-7-22 Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama, Kanagawa 230-0045, Japan

  Associated Country : Japan


  Authors/Contributors : Nozomu Sakurai; Takeshi Ara; Yoshiyuki Ogata; Ryosuke Sano; Takashi Ohno; Kenjiro Sugiyama; Atsushi Hiruta; Kiyoshi Yamazaki; Kentaro Yano2, Koh Aoki1, Asaph Aharoni; Kazuki Hamada; Koji Yokoyama; Shingo Kawamura; Hirofumi Otsuka; Toshiaki Tokimatsu; Minoru Kanehisa; Hideyuki Suzuki; Kazuki Saito; Daisuke Shibata
  Contact Email : sakurai@kazusa.or.jp
  Year : 2010
  Language : English